Kwaliteitsbeleid

Op onze school werken we continu aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit. We willen vanuit onze missie en visie veel bereiken met onze leerlingen. Kwaliteitszorg zien we als hulpmiddel om de kwaliteit van ons onderwijs te bepalen, te bewaken en waar nodig te verbeteren en te borgen. We maken daarbij gebruik van een kwaliteitsagenda, zodat alle onderdelen met regelmaat aan bod komen.

Hoe is de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs?

Resultaten van oudertevredenheidspeilingen, toetsen en uitstroomcijfers geven een indruk van de kwaliteit van onze school. Regelmatig houden wij deze tegen het licht. We bekijken of er aanpassingen of verbeteringen nodig zijn. Verbeteringen proberen we zo concreet en meetbaar mogelijk te maken.

Hoe is de kwaliteit van het onderwijs en het leren?

Het lesgeven en de actieve betrokkenheid van de leerlingen is van groot belang. Het werken met de kinderen in de groep vormt het hart van ons onderwijs. We gebruiken daarbij lesmethoden die voldoen aan de eisen van deze tijd. Leerkrachten zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen voor het hele team en volgen leerkrachten individuele cursussen en opleidingen. Ook maken leerkrachten samen lessen en leren ze van en met elkaar. We leggen in kwaliteitskaarten vast hoe we lesgeven en hoe we ons onderwijs organiseren.

Hoe is de kwaliteit van de opbrengsten?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende zijn voorbereid op het vervolgonderwijs. Ons doel is dat zij een niveau bereiken dat past bij hun mogelijkheden. Dit willen we meten en wegen; standaard aan het einde van de basisschoolperiode. Ook tussentijds hebben we meetpunten om de vorderingen van de kinderen in beeld te brengen. We vergelijken ons zelf regelmatig met vergelijkbare scholen. Om de kwaliteit van onze school goed in beeld te krijgen, gaan we na welke bijdrage de school heeft geleverd aan de ontwikkeling van het kind, vanaf groep 1 t/m 8. Daarnaast wordt onze school door de Inspectie van het onderwijs beoordeeld. De inspectie geeft ons een voldoende beoordeling.

In 2023-2024

In dit schooljaar werken we als team aan de volgende onderwerpen om onze kwaliteit versterken.

  • Verdere invoering van de methode Pluspunt voor rekenen in de groepen 4 t/m 8
  • Oriëntatie op een nieuwe methode voor taal en spelling
  • Verdere invoering van kindgesprekken en werken met een portfolio